Kontakt

Bezpečák.sk s.r.o.
Štúrova 8
040 01 Košice

tel: 0903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
Bezpecak.sk
Vitajte na stránke www.bezpecak.sk

Voľba správneho dodávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ako aj v oblasti ochrany životného prostredia, či kvality môže mať významný vplyv na chod spoločnosti. Narastajúce požiadavky legislatívnych predpisov, požiadavky zákazníkov, ale i zamestnancov a odborových organizácii, začínajúce súdne spory súčasných a bývalých zamestnancov pri úrazoch a chorobách z povolania v dôsledku dlhodobých pracovných vplyvov, kladú omnoho väčšie nároky na zamestnávateľov a ich odborných zástupcov.

Bezpečák.sk je reakciou práve na tieto narastajúce požiadavky. Našou prednosťou je komplexné vnímanie organizácii a previazanosti jednotlivých oblasti kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. Našim zákazníkom ponúkame aplikované znalosti a skúsenosti v širokom spektre priemyselných odvetví a prispôsobenie našich činností ich vnútropodnikovým štandardom, poskytnutie proaktívneho prístupu pri predchádzaní prípadných problémov miesto represívnych činností po ich výskyte. Samozrejmosťou pre nás je neustále vzdelávanie sa a aplikácia najnovších metód a poznatkov získaných pri spolupráci s uznávanými odborníkmi, ako aj účasťou na odborných fórach a konferenciách.

V súčasnosti nie je čas platiť za neadekvátne služby a preto ponúkame naším zákazníkom možnosť zmeny. Ponúkame nový, svieži pohľad a bohaté skúsenosti pri komplexnom riešení problematiky systémov manažérstva kvality (SMK), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany životného prostredia a problematiky požiarnej ochrany.

Naše motto je: „Vaše problémy, sú naším koníčkom.“

Veríme, že prinesieme naším zákazníkom maximálnu pridanú hodnotu, za každú minútu, ktorú sa nám budú venovať.

Tešíme sa na spoluprácu aj práve s Vami.

Oblasti, na ktoré sa zameriavame:

Bezpečnosť a požiarna ochrana

 1. Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby (technik BOZP resp. autorizovaný technik BOZP).
 2. Vykonávanie činností v oblasti ochrany pred požiarmi (technik PO).
 3. Dokumentácia BOZP a PO podľa platnej legislatívy.
 4. Vykonávanie konzultačno-poradenskej činnosti pri zavádzaní a udržiavaní systémov manažérstva BOZP podľa OHSAS 18001.
 5. Vypracovávanie písomných dokumentov o ochrane pred výbuchom v zmysle nariadenia vlády SR č. 393/2006 Z.z.
 6. Vykonávanie konzultačno-poradenskej činnosti v oblasti ZPH v zmysle zákona NR SR č. 261/2002 Z.z.
 7. Vypracovávanie komplexnej analýzy pracovných rizík.
 8. Vykonávanie vzdelávacej a výchovnej činnosti (školenie BOZP a PO).


Kvalita

 1. Vykonávanie konzultačno-poradenskej činnosti pri zavádzaní a udržiavaní systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001.
 2. Vykonávanie konzultačno-poradenskej činnosti pri zavádzaní a udržiavaní systémov manažérstva kvality podľa ISO/TS 16949.


Životné prostredie

 1. Vykonávanie konzultačno-poradenskej činnosti pri zavádzaní a udržiavaní environmentálnych manažérskych systémov podľa ISO 14001.
 2. Vypracovávanie opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom.
 3. Vypracovávanie programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadov.
 4. Vypracovávanie havarijných plánov v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách.
 5. Vypracovanie prevádzkových poriadkov k vodným stavbám (napr. pre ČOV, studne, a pod.).
 6. Vypracovanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPP a TOO) na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečistenia ovzdušia.
 7. Vypracovanie štúdie hodnotenia vplyvov na životné prostredie (EIA).
 8. Vykonávanie konzultačno-poradenskej činnosti pri získavaní rozhodnutí otgánov štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia.
 9. Vykonávanie konzultačno-poradenskej činnosti pri v oblasti výkonú činností v oblasti ochrany životného prostredia v zmysle platnej legislatívy SR.


Školenia

 1. Vykonávanie školiacej činnosti v oblasti manažérskych systémov (podrobnejšie v časti stránky "ŠKOLENIA" alebo si stiahnite náš katalóg školení)
 2. Všetky školenia vykonávame aj v anglickom jazyku